et | en | ru

Arengukava

 

TALLINNA LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE ÜHINGU
arengukava aastaks 2007-2010


Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu (TLIÜ) missiooniks on kaasa aidata piirkonna liikumispuudega inimestele iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste loomisele Tallinnas ning koos oma liikmetega toetada igati Eesti Vabariigi võimu- ja valitsusorganeid ÜRO standardreeglite tegevuskava elluviimisel.

Lähtepositsioon
TLIÜ tegutseb aastast 1988. TLIÜ on mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks on olla nõuandev ja invaküsimusi (juurdepääsetavus jne.) koordineeriv organ Tallinna liikumispuudega inimeste probleemide lahendamisel ja teadvustamisel. TLIÜ tegutseb sotsiaal-, haridus- ning kultuurivaldkondades ning ühendab vaba tahte alusel liikumispuudega inimesi ja toetajaliikmeid Tallinna linnas.

TLIÜ ülesanded ja eesmärgid 2007-2010:
• osaleda linna sotsiaalpoliitika väljatöötamises, eriti aga liikumispuudega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamise algatamises ja elluviimises;
• toetada oma liikmete ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust;
• kujundada positiivset avalikku arvamust liikumispuudega inimestega seotud küsimustes;
• teha koostööd teiste (maakondade, riikide) liikumispuudega inimeste ühendustega, vahendada selle kaudu saadavat infot ja kogemusi;
• esindada vajadusel oma liikmete huve muudes puuetega inimeste huvisid puudutavates küsimustes;
• soodustada, kiirendada ja lihtsustada kõigi liikmete vahelist operatiivset infovahetust, korraldada infopäevi;
• tutvustada TLIÜ tegevust ja käsitleda liikmete probleemide avalikustamist kohalikus meedias;
• korraldada oma liikmetele nõustamise alaseid kursuseid;
• aidata kaasa liikumispuudega inimestele töökohtade kohandamise küsimuste lahendamisele;
• aktiviseerida liikmeskonda;
• koondada ühiste huvidega liikmed gruppidesse, et avada huvialaringe.
. Emadepäeva tähistamine
. Tõrvaaugu koolitus- rehabilitatsioonilaager
. isadepäeva tähistamine
. aastalõpuüritus
. koostöö ELIL, Tallinna PIK ja Tallinna linnaga
. massiürituste ühiskülastused