et | en | ru

TLIÜ põhikiri


TALLINNA LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE ÜHING

PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1 Ühingu nimi on Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing. Lühendatult on nimi TLIÜ.
1.2 TLIÜ on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ja heategevuslik ühendus.
1.3 TLIÜ asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.4 TLIÜ on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärk on koondada kõigi Tallinna liikumispuudega inimeste huvid ja seista nende ühishuvide eest võimu- ja valitsemisorganites.
1.5 TLIÜ majandustegevus on kõrvaltegevus, millest saadavat tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Majandustegevusest saadavat tulu liikmete vahel ei jaotata.
1.6 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.7 TLIÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja oma tegevuskavast.

2. TLIÜ tegevus
2.1 TLIÜ tegevuse eesmärgiks on Tallinna liikumispuudega inimeste ühishuvide eest seismine.
Ühishuvid on kõigi Tallinna liikumispuudega inimeste huvide ja vajaduste kogusumma.
2.2 Ühing teostab järelvalvet puuetega inimeste võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise üle ja aitab igati kaasa nende elluviimisele.
2.3 Eesmärgi saavutamiseks TLIÜ:
2.3.1 püüab saada ülevaadet kõigi Tallinna liikumispuudega inimeste vajaduste ja tegelikust olukorrast;
2.3.2 vahendab informatsiooni võimu- ja valitsemisorganite ning oma liikmete vahel;
2.3.3 korraldab regulaarseid konsultatsioone ning läbirääkimisi võimu- ja valitsemisorganitega;
2.3.4 tegutseb aktiivselt avaliku arvamuse kujunemisel;
2.3.5 korraldab Tallinna liikumispuudega inimestele nõustamisi, koolitusi, seminare, rehabilitatsiooniga seotud üritusi, organiseerib klubilist tegevust, huvialaringe;
2.3.6 vahendab rahvusvahelisi invakogemusi, teostab projekte koostöös teiste riikide puuetega inimeste regionaalsete organisatsioonidega.
2.4 TLIÜ-l on õigus:
2.4.1 korraldada heategevuslikke ja tasulisi üritusi, kontserte, näitusi, spordivõistlusi jmt.;
2.4.2 arendada majandustegevust seadusega lubatud piirides;
2.4.3 luua sihtasutusi Tallinna liikumispuudega inimeste huvides;
2.4.4 anda välja trükiseid;
2.4.5 kasutada palgalisi töötajaid.

3. TLIÜ liige, liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord
3.1 TLIÜ liige
3.1.1 liikmeteks võivad olla Tallinna liikumispuudega inimesed ning füüsilised ja juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on TLIÜ põhikirjaliste ülesannete lahendamisele kaasaaitamine.
3.2 TLIÜ liikmeks vastuvõtmine
3.2.1 liikmeks astumiseks esitab taotleja TLIÜ juhatusele vormikohase avalduse;
3.2.2 juhatus kontrollib avalduse vastavust ja teeb otsuse järgmisel korralisel juhatuse koosolekul;
3.2.3 liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.
3.3 Igal TLIÜ liikmel on õigus ühingust välja astuda, teatades sellest kirjalikult juhatusele.
3.4 Ühingust väljaarvamine
3.4.1 TLIÜ-st arvatakse välja liige, kes ei ole üldkoosolekule eelneva kalendriaasta jooksul tasunud liikmemaksu või on TLIÜ tegevust olulisel määral kahjustanud;
3.4.2 TLIÜ-st väljaarvamine toimub juhatuse otsuse põhjal.

4. TLIÜ liikmete õigused ja kohustused
4.1 Liikmel on õigus:
4.1.1 osaleda hääleõigusega TLIÜ üldkoosolekul;
4.1.2 osaleda TLIÜ tegevuses ja üritustel;
4.1.3 esitada ettepanekuid juhatusele TLIÜ tegevuse parandamiseks;
4.1.4 saada täielikku informatsiooni TLIÜ tegevuse kohta.
4.2 Liige on kohustatud:
4.2.1 järgima TLIÜ tegevuses osalemisel põhikirja, täima juhtorganite otsuseid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhikirjaga;
4.2.2 osalema TLIÜ tegevuses ühtsete põhimõtete ja eesmärkide saavutamise nimel;
4.2.3 tasuma õigeaegselt TLIÜ liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise korra kehtestab üldkoosolek.

5. TLIÜ üldkoosolek
5.1 TLIÜ kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
5.2 TLIÜ liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
5.3 Üldkoosoleku aeg teatatakse vähemalt kaks nädalat ette enne selle toimumist.
5.4 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras.
5.5 Igal TLIÜ liikmel on üldkoosolekul 1 hääl.
5.6 TLIÜ üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.6.1 põhikirja muutmine;
5.6.2 eesmärgi muutmine;
5.6.3 eelneva aasta majandus- ja tegevusaruande kinnitamine;
5.6.4 eelarve kinnitamine;
5.6.5 ühingu esimehe ja juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
5.6.6 juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete valimine;
5.6.7 juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete töö tasustamine;
5.6.8 revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja liikmete valimine.
5.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud TLIÜ liikmetest või nende esindajatest.
5.8 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

6. TLIÜ juhatus
6.1 Juhatuses on vähemalt viis liiget, mille üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab ühingu tegevust ja asjaajamist.
6.2 Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
6.3 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada TLIÜ kõigis õigustoimingutes.
6.4 Juhatus peab TLIÜ liikmetele andma vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
6.5 Juhatuse tegevusvaldkondadeks on:
6.5.1 koolitustegevus;
6.5.2 avaliku arvamuse kujundamine, suhtlemine ajakirjandusega;
6.5.3 invapoliitilised ülesanded:
- majanduslik kindlustatus/kindlusetus;
- transpordiküsimused;
- parkimisprobleem;
- isiklik abistaja/saatja, koduabi;
- rehabilitatsiooniga seotud tegevused;
- eluasemete küsimused;
- abivahendite alane nõustamine;
- töö ja haridus;
- noorteküsimused.
6.5.4 tegevusaparaadi töö eest vastutamine;
6.5.5 TLIÜ majandamine;
6.5.6 kontaktid riigiasutustega;
6.5.7 osakondade loomine;
6.5.8 kontaktid teiste riikidega, lähipiirkondadega;
6.5.9 klubiline töö, vaba aja sisustamine;
6.5.10 puhkevõimaluste otsimine.
6.6 TLIÜ juhatuse liikmel on õigus nõuda ühingu ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
6.7 TLIÜ juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise eest või võimetuse korral TLIÜ juhtida.
6.8 TLIÜ juhatuse liikme tagasikutsumise otsustab üldkoosolek.
6.9 TLIÜ juhatus võtab oma otsusega tööle palgalised töötajad, kes võivad olla juhatuse liikmed.
6.10 TLIÜ juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

7. Osakonnad
Vähemalt 3 liiget võivad moodustada piirkondliku osakonna.

8. Varad, majandustegevus ja järelvalve
8.1 TLIÜ valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale.
8.2 Oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks on TLIÜ-l õigus sõlmida lepinguid ning kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
8.3 TLIÜ rahalised vahendid koosnevad:
8.3.1 liikmemaksust;
8.3.2 sihtotstarbelistest eraldistest;
8.3.3 annetustest, sh. sihtotstarbelistest annetustest;
8.3.4 majandustegevusest, ürituste korraldamisest laekuvatest summadest;
8.3.5 muudest laekumistest.
8.4 Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt 1 kord aastas TLIÜ finants– ja majandustegevust, rahaliste vahendite ja varade seadus- ja sihipärast kasutamist.
8.5 Revisjonikomisjon esitab juhatusele ja üldkoosolekule revideerimisaktid.

9. Raamatupidamine
Juhatus korraldab TLIÜ raamatupidamise vastavalt kehtivatele raamatupidamise õigusaktidele.

10. Majandusaasta aruanne
10.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
10.2 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
Aruannetele tuleb lisada revisjonikomisjoni aruanne.
10.3 Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.
10.4 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

11. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine
11.1 TLIÜ ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
11.2 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse TLIÜ allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevusega mittetulundusühingutele. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu üldkoosolekul Tallinnas, 05.05.2007. Endla 59